book design

แว่นตากรอบทอง-Gli occhiali d’oro

goldenrimm-mockup-s

Exif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTURE

นวนิยายขนาดสั้นปี 1958 เป็นเรื่องของชายแปลกแยกสองคน หนึ่งคือเกย์ หนึ่งคือยิว ในยุคที่เต็มไปด้วยการเหยียด — เรื่องเก่าของสังคมนั้น ยังร่วมสมัยในสังคมนี้

Giorgio Bassani เขียน
นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปล

สำนักพิมพ์ อ่านอิตาลี
ออกแบบ antizeptic

พิมพ์ ภาพพิมพ์

มีนาคม 2017

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s