friendship, others, portfolio

flood brochure

น้ำกัดเท้า

ตาแดง

ท้องเสีย

. . .

ทั้งหมดเป็นแผ่นพับขนาดพกพา พิมพ์แจก สอดอยู่ในถุงยังชีพ
จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

Standard